Besplatna pravna pomoć

 

Biro za ljudska prava Tuzla realizuje program besplatne pravne pomoći od 1995 godine.

Pravna savjetnica Biroa svakog utorka od 14 do 16 sati u prostorijama Biroa za ljuska prava pruža besplatne pravne savjete. Preko 250 gradjana se u toku jedne godine obrati sa zahtjevom za pružanje pravne pomoći. Svim osobama koje su došle u Biro i zatražile savjet i pomoć pružena je prilika da detaljno predstave svoj problem sa kojima se susreću u ostvarivanju nekih prava za koja smatraju da im pripadaju.

Nakon razgovora i uvida u materijalnu dokumentaciju vezano za konkretnu pravnu situaciju data im je informacija kome da se obrate i ko je nadležan za rješavanje tog konkretnog problema. Takodje su im detaljno objašnjeni zakonski propisi koji regulišu pojedine oblasti. U odredjenim slučajevima napisane su razne predstavke, urgenicije, zahtjevi, tužbe sudu.


Analizirajući oblasti iz kojih je od strane gradjana tražena pomoć i informacija, može se zaključiti da je najviše obraćanja bilo iz oblasti radnih odnosa i vezano za rad, kao što su: izvršenje rješenja o uspostavi radno pravnog statusa po članu 143 Zakona o radu, nepravilnosti u zasnivanju radnog odnosa i nezakoniti otkazi privatnih poslodavaca, te pojava stalnog zaključivanja ugovora o radu na neodredjeno vrijeme sa prekidima da se ne bi uspostavio stali radni odnos, neredovno plaćanje doprinosa na plate i sl.

Brojne su pritužbe gradjana na rad suda i organa uprave, s tim da se pritužbe odnose na razne stvari počev od dugog trajanja postupka po tužbi i postupka prinudnog izvršenja pravosnažnih presuda, do pritužbi zbog visokih iznosa naknade sudskih troškova u slučaju spora.

Česta su obraćanja vezana za nemogućnost zapošljavanja ili ostavrivanja nekih socijalnih prava zbog nemogućnosti ostvarivanja zdravstvene zaštite ili zbo teške materijalne situacije u koj su se našli bez svoje krivice.

Zadnje tri godine jako je smanjen broj obraćanja vezanih za povat imovine i stanova, a u pravilu su to neki sporni slučajevi koji još nisu okončan. Mnogi gradjani pokušavaju ostvariti penziju, ali zbog staža u dugim Republikama bivše Jugoslavije teško ostvaruju to pravo i postupak traje dugo.

Svim gradjanima koji su zatražili pomoć, savjet ili informaciju pružena je informacija i dat im je savjet kako da postupe u odredjenom slučaju.