Vijesti

Održan drugi trening za profesionalce iz Centara za mentalno zdravlje

II modul edukacije, namijenjen stručnim timovima Centara za mentalno zdravlje FBiH, u fokus je stavio samu primjenu odgojne preporuke „Liječenje u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi- bolnički ili ambulatno“ sa naglaskom na tri, uzajamno povezane, faze njene provedbe: planiranje, procjenu i formulaciju problema i izradu plana brige (tretmana). Istaknuta je važnost multidisciplinarnog pristupa u planiranju i provođenju tretmana sa djecom i maloljetnicima u kontaktu sa zakonom, zasnovanog na individualnim potrebama svakog pojedinog djeteta.

Poseban segment edukacije odnosio se na koordinaciju Centara sa sektorom pravosuđa u procesu nadziranja primjene odgojne preporuke i njihovoj ulozi u izvještavanju o napretku u ispunjavanju ciljeva tretmana. Učesnici su također bili u prilici da se, kroz praktične vježbe, upoznaju sa tehnikama radno-okupacione terapije koja predstavlja važan dio tretmana kojeg je neophodno provoditi sa djecom unutar postojećeg sistema zaštite mentalnog zdravlja.  

Pomenuta edukacija predstavlja jednu od aktivnosti UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske

Predstavljanje rezultata analize istraživanja provedenog u 14. škola na području Tuzlanskog kantona

Kada se radi o Programu sekundarne prevencije rizika za nastanak društveno neprihvatljivog ponašanja  koji se provodi u tekućoj školskoj godini obuhvaćeno je 14. škola iz TK. Za sve učenike koji su dobili saglasnost roditelja popunjeni su upitinici kako od strane razrednog nastavnika tako i od strane učenika. Popunjeni upitnici su bili predmet statističke obrade i analize.

Za instrument koji je korišten za ranu identifikaciju rizika specifično je to da se vodilo računa o kvantitetu simptoma koji su prepoznati od strane učenika i nastavnika. To su simptomi koji upućuju na postojanje određenog rizika za nastanak nekog neprihvatljivog ponašanja.  Ti simptomi upućuju na to da bi se sa djetetom trebalo raditi na određeni način u zavisnosti od toga koje neprihvatljive oblike ponašanja mogu prouzrokovati ti simptomi.

Po zaprimljenim rezultatima stručni timovi škola uključenih u Program će pristupiti realizaciji radionica za učenike u Programu. Nakon realizovanog ciklusa radionica, učenici će biti u prilci popunjavajući upitnik procijeniti svoje ponašanje, što će omogućiti mjerljivost učinkovitosti realizovanih radionica.

Realizovana prezentacija predstavlja jednu od aktivnosti UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske

Održan prvi od pet treninga za profesionalce iz Centara za mentalno zdravlje

Polazeći od činjenice da novi Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije BiH predstavlja strateški zaokret u oblasti maloljetničkog prestupništva, njegova primjena u praksi zahtjeva prevovremeno reagovanje i osposobljavanje svih profesionalaca uključenih u rad i postupanje sa ovom kategorijom djece i mladih. Težište novih propisa stavljeno je na primjenu alternativnih modela postupanja koja, kao humanija rješenja, nude alternativu vođenju krivičnog postupka protiv maloljetnika, što podrazumijeva i izricanje odgojne preporuke „Liječenje u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi (bolnički ili ambulantno)“.

S obzirom na specifičnost problema, neophodno je osigurati specijalizovani pristup svih sektora u kojima se provode navedene alternativne mjere, uključujući i zdravstveni sektor, što iziskuje razvijanje i unaprijeđivanje znanja i vještina profesionalaca koji rade u ovom sektoru. Činjenica je da problemi povezani sa ponašanjem djece svakako spadaju u domen mentalnog zdravlja, iz čega proizlazi i značajna uloga službi za zaštitu mentalnog zdravlja u okviru sistema zdravstva u Federaciji BiH.

Kako bi odgovorilo na uočenu potrebu, Ministarstvo zdravstva Federacije BiH, u saradnji sa Biroom za ljudska prava u okviru UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“, je kreiralo program edukacije u trajanju od 5 modula. Prvi u nizu je održan u decembru 2018. godine

Održana edukacija predstavlja jednu od aktivnosti UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske