Vijesti

Održani četvrti i peti trening za profesionalce iz Centara za mentalno zdravlje FBiH

Biro za ljudska prava, u saradnji sa Ministarstvom zdravstva Federacije BiH, nastavlja sa provedbom  programa edukacije koja za cilj ima jačanje kapaciteta profesionalaca Centara za mentalno zdravlje (CMZ) FBiH uključenih u rad sa djecom u kontaktu sa zakonom.

Četvrti, od pet modula edukacije, bio je orijentisan na praktična iskustva i izazove u tretmanu djece u riziku, te je posebna pažnja posvećena rizicima koje sa sobom nose visokokonfliktni razvodi i regulisanje međusobnih odnosa koji uključuju brigu o djeci.

Peti modul edukacije koja za cilj ima jačanje kapaciteta profesionalaca iz Centara za mentalno zdravlje FBiH uključenih u rad sa djecom u kontaktu sa zakonom, bio je orijentisan na  praktična iskustva i izazove u tretmanu djece u riziku. Posebna pažnja je bila posvećena prepoznavanju zlostavljanja djece sa osvrtom na forezinčki interviju te tretman djece sa iskustvom seksualnog zlostavljanja.

Pomenuta edukacija predstavlja jednu od aktivnosti UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske.

Održan treći trening za profesionalce iz Centara za manetalno zdravlje

Biro za ljudska prava, u saradnji sa Ministarstvom zdravstva Federacije BiH, nastavlja sa provedbom  programa edukacije koja za cilj ima jačanje kapaciteta profesionalaca Centara za mentalno zdravlje (CMZ) FBiH uključenih u rad sa djecom u kontaktu sa zakonom.

Treći, od pet modula edukacije, bio je orijentisan na praktična iskustva i izazove u tretmanu djece u riziku, dok je tema koordinacije sa drugim ustanovama i institucijama u postupku provedbe odgojne preporuke uključivala prikaz saradnje sa organima starateljstva, kao ključnim institucijama koje učestvuju u ovom procesu.

Pomenuta edukacija predstavlja jednu od aktivnosti UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske

Održan drugi trening za profesionalce iz Centara za mentalno zdravlje

II modul edukacije, namijenjen stručnim timovima Centara za mentalno zdravlje FBiH, u fokus je stavio samu primjenu odgojne preporuke „Liječenje u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi- bolnički ili ambulatno“ sa naglaskom na tri, uzajamno povezane, faze njene provedbe: planiranje, procjenu i formulaciju problema i izradu plana brige (tretmana). Istaknuta je važnost multidisciplinarnog pristupa u planiranju i provođenju tretmana sa djecom i maloljetnicima u kontaktu sa zakonom, zasnovanog na individualnim potrebama svakog pojedinog djeteta.

Poseban segment edukacije odnosio se na koordinaciju Centara sa sektorom pravosuđa u procesu nadziranja primjene odgojne preporuke i njihovoj ulozi u izvještavanju o napretku u ispunjavanju ciljeva tretmana. Učesnici su također bili u prilici da se, kroz praktične vježbe, upoznaju sa tehnikama radno-okupacione terapije koja predstavlja važan dio tretmana kojeg je neophodno provoditi sa djecom unutar postojećeg sistema zaštite mentalnog zdravlja.  

Pomenuta edukacija predstavlja jednu od aktivnosti UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske