Vijesti

Predstavljen kantonalni Program prevencije, intervencije i resocijalizacije

21.02.2017. (TUZLA) Vlada TK je 4. jula 2016. kao način borbe protiv maloljetničke delikvencije usvojila Program prevencije, intervencije i resocijalizacije iz oblasti maloljetničke delikvencije za područje TK za period 2016. – 2019. godina. Pošto se aktivnosti Programa odnose na više institucija, Biro za ljudska prava Tuzla je u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i povratak TK i članovima Koordinacionog tima za praćenje realizacije Programa danas predstavio ovaj program široj javnosti.

„Najrecentniji podaci koji postoje, koje smo dobili iz MUP-a TK, da je trend u opadanju, što nas čini jako sretnim i zadovoljnim jer smo sigurni da smo na neki način proteklih godina podržali to“, pojasnila je Elizabeta Lukačević, predstavnica Biro-a za ljudska prava.

Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli u saradnji sa Biroom za ljudska prava načinio je iskorak u ovoj školskoj godini i krenuo sa programom sekundarne prevencije poremećaja u ponašanju u osnovnim školama. Testirano je 500 učenika u četiri škole.

„Dobili smo populaciju od 91 učenika kod kojih postoji rizik za pojavu poremećaja u ponašanju, gdje smo nakon dobijanja saglasnosti roditelja sa 40 učenika počeli intenzivno raditi cijelu školsku godinu.  Mi smo napravili prvo testiranje na početku školske godine, potom retestiranje i već na kraju polugodišta smo dobili značajne pokazatelje da program koji se provodi zaista ima učinka, i da postoji značajan pozitivan pomak kod djece sa kojom se radi“, kazala je doc.dr. Meliha Bijedić, edukacijsko – rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli.

Važnost primjene Plana prevencije i uključenosti u problematiku maloljetničke delinkvencije svih organa na nivou općina, grada i kantona pokazuju i podaci da je Tuzlanski kanton prije deset godina prednjačio u ukupnom broju djece u sukobu sa zakonom, dok podaci MUP-a TK iz 2016. godine govore da u odnosu na ukupna krivična djela maloljetni delinkventi učestvuju sa 3,6 posto.

Ova aktivnost dio je UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske

 

Radionica za predstavnike MUP-a Srednjobosanskog kantona

 

20.02.2017. (TRAVNIK) U sali Općine Travnik održana je edukacija o primjeni mjere policijskog upozorenja za ovlaštena službena lica Ministarstva unutrašnjih poslova SBK. Policijsko upozorenje predstavlja jednu od alternativnih mjera, koje su propisane spomenutim Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije BiH, a kojima se nastoji omogućiti što raniji adekvatan odgovor sustava na krivična djela počinjena od strane maloljetnika, i kao takve pedstavljaju alternativu vođenju formalnih sudskih postupaka za najlakša krivična djela. Radionica predstavlja jednu od aktivnosti projekta kojeg Biro za ljudska prava, u okviru UNICEF programa ''Pravda za svako dijete'', provodi u deset regija u Bosni i Hercegovini, a kojim se nastoji ojačati sustav pravosuđa za maloljetnike i stvoriti uslovi za provedbu programa prevencije maloljetničkog prestupništva. Prilika je ovo bila i za razmjenu iskustava između predstavnika MUP-a SBK, MUP-a i Tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona čije su predstavnice Edina Memišević i Melisa Vardo imale ulogu voditeljica radionice.

Ova aktivnost dio je UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske

Radionica za ovlaštena službena lica u Livnu

14.02.2017. (LIVNO) Radionice koje predstavljaju jednu od aktivnosti projekta kojeg Biro za ljudska prava, u okviru UNICEF programa ''Pravda za svako dijete'', provodi u deset regija u Bosni i Hercegovini, a kojim se nastoji ojačati sustav pravosuđa za maloljetnike i stvoriti uslovi za provedbu programa prevencije maloljetničkog prestupništva nastavljene su i u Kantonu 10. Ovlaštena službena lica Ministarstva unutrašnjih poslova u Livnu educirani su danas o načinu izricanja mjere policijskog upozorenja. Svrha ove edukacije, kao i programa koji se provodi, je jačanje sistema maloljetničkog pravosuđa u Bosni i Hercegovini i detaljno upoznavanje ovlaštenih službenih lica sa radnjama i mjerama propisanim Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ove mjere predstavljaju alternativu vođenju krivičnog postupka za lakša krivična djela koja počine maloljetnici. U sklopu radionice upriličena je razmjena dobre prakse i iskustava između predstavnika MUP-a K10 i Tužilaštva i MUP-a Zeničko-dobojskog kantona čije su predstavnice Edina Memišević i Melisa Vardo imale ulogu voditeljica radionice.

Ova aktivnost dio je UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske