Vijesti

Održan sastanak načelnika sektora kriminalističke policije kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslov

 

10.05.2017. (SARAJEVO) U sklopu projekta „Pravda za svako dijete“ Biro za ljudska prava Tuzla i UNICEF BiH danas su u Sarajevu bili domaćini zajedničkog sastanka načelnika sektora kriminalističke policije kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine. Teme sastanka bile su aktivnosti koje se provode u saradnji sa federalnim i kantonalnim ministarstvima u okviru pomenutog projekta. 

Učesnici sastanka osvrnuli su se na dosadašnje zajedničke provedene aktivnosti kao što je edukacija i certifikacija ovlašteni lužbenih lica, opremanje prostorija za saslušanje maloljetnika kao i podrška i potenciranje jačanja saradnje mreže pravosudnih i institucija za provedbu zakona.  Važnim segmentom saradnje, načelnici sektora su ocijenili saradnju između ovlaštenih službenih lica i predstavnika pravosudnih institucija kao i razmjene iskustava između njih u procesima edukacije i certifikacije.  Direktan rezultat saradnje i učešća u projektu je smanjenje broja krivičnih djela počinjenih od strane maloljetnika, razvoj programa prevencije i rada sa maloljetnicima učiniocima, kao i svjedocima i žrtvama krivičnih djela.

Posebno značajan rezultat dosadašnjeg rada je osnivanje dva odjeljenja za maloljetničku delinkvenciju u Tuzlanskom i Unsko-sanskom kantonu u sklopu Odjeljenja za seksualne delikte, maloljetničku delinkvenciju i nasilje u porodici u oba kantona. Ova dva odjeljenja pioniri su u promociji i primjeni adekvatnog odgovora prema maloljetnim učiniocima, svjedocima i žrtvama krivičnih djela. Osim svojih primarnih djelatnosti, odjeljenja čine važan segment primarne prevencije i promoviranja multidisciplinarnog i multisektorskog pristupa problemu maloljetničke delnkvencije.

Predstavnici ostalih ministarstava naveli su važnost institucionaliziranja rada sa maloljetnicima u policijske strukture, u smislu osnivanja posebnih odjeljenja ili timova, kako bi rad policijskih snaga bio adekvatniji, primjereniji i brži. Također, učesnici su naglasili značaj učešća ministarstava unutrašnjih poslova u programima i projektima iz oblasti prevencije te da bi odjeli i sektori poput odjeljenja u Tuzlanskom i Unsko-sanskom kantonu trebali imati koordinacijsku ulogu.

Učesnici sastanka su se složili da će zajednički raditi u narednom periodu na osnivanju posebnih odjeljenja ili timova koji će se baviti maloljetničkom delinkvencijom. Nastavit će se edukacija i certifikacija ovlaštenih službenih lica te zajednički rad na prevenciji multidisciplinarnim pristupom.

 

UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske

U Banja Luci potpisan Protokol o zaštiti prava djece

18.04.2017. (BANJA LUKA) U Gradskoj upravi Grada Banja Luka je danas potpisan protokol o multisektorskoj saradnji i koordinaciji sa ciljem zaštite prava djece u kontaktu sa zakonom. Ovaj protokol ima za cilj uspostaviti što kvalitetniju saradnju i koordinaciju nadležnih subjekata grada Banje Luke u zaštiti djece i maloljetnika u kontaktu sa zakonom, prevenciji maloljetničkog prestupništva i primjeni alternativnih mjera, poštujući najbolji interes djeteta i rukovodeći se načelima zakonitosti i transparentnosti rada.

Protokol su potpisali gradonačelnik Igor Radojičić i predstavnici: Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Banja Luka, Aktiva direktora osnovnih i srednjih škola grada Banja Luka, Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“ Banja Luka, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Okružnog javnog tužilaštva u Banjoj Luci, Osnovnog suda u Banjoj Luci, Kazneno-popravnog zavoda Banja Luka, i udruženja građana „Pro familia“ i „Nova generacija“.

Protokol precizira mjere, zadatke i obaveze svakog subjekta ponaosob.

-Grad Banja Luka će putem Odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku dalje vršiti koordinaciju forimaranjem posebne radne grupe, a svaki potpisnik ima svoje zadatke u okviru redovnih ili dodatnih aktivnosti. Dakle, svi moramo biti partneri u ovom izuzetno osjetljivom poslu koji se odnosi na zaštitu prava djece, na maloljetničko prestupništvo i, prije svega, na naše zajedničko postupanje kako bi se preventinvo djelovalo da ne dođe do takvih događaja. U slučaju da neko od maloljetnika dođe u sukob sa zakonom, svaka od naših institucija ima niz mjera koje treba da preduzme – istakao je gradonačelnik Radojičić.

Glavni okružni javni tužilac, Želimir Lepir kazao je da je zadovoljan što je potpisan protokol u kojem učestvuje veći broj subjekata i koji će u koordinaciji raditi na zaštiti djece koja, kako je rekao – „igrom slučaja ili na neki drugi način dođu u doticaj sa zakonom i da preventivno djeluju, a ponekad i represivno nalazeći alternativne mjere zaštite djece s obzirom na njihov psiho-fizički razvoj“.

Zamjenik predsjednika Osnovnog suda u Banjoj Luci, Dragan Uletilović istakao je da je protokol - korak UNICEF-a BiH i Biroa za ljudska prava iz Tuzle da se pojedina rješenja iz zakona o maloljetnicima, koji je stupio na snagu 1. januara 2016. godine, konkretno i primijene u praksi.

Potpisivanje današnjeg protokola je prvi događaj u okviru proslave Dana grada, čiji je ovogodišnji glavni motiv - Banja Luka kao grad mladih, prijatelj djece i evropska prijestonica kulture.

 

Preuzeto sa http://www.banjaluka.rs.ba/

U Mostaru zajednički sastanak lokalnih radnih grupa

29.03.2017. (MOSTAR) U Mostaru se u organizaciji Biroa za ljudska prava Tuzla i uz podršku UNICEF-a BiH održava dvodnevni Zajednički sastanak Lokalnih radnih grupa za prevenciju maloljetničkog prestupništva i primjenu alternativnih mjera. Multisektorske radne grupe formirane su u općinama/opštinama obuhvaćenim UNICEF-ovim projektom “Pravda za svako dijete” kojeg podržavaju Vlada Švicarske i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Predstavnice i predstavnici Lokalnih radnih grupa za regije Bihać, Prijedor, Kozarska Dubica, Tuzla, Bijeljina, Brčko distrikt, Zenica, Trebinje i Čapljina tokom prvog dana Sastanka prezentiraju dostignuća u provedbi lokalnih javnih politika u zaštiti djece u kontaktu i u sukobu sa zakonom. Drugi dan Sastanka predviđen je za razgovor o održivim mehanizmima koordinacije uz presjek stanja i planovi za budućnost te o tome koji su to ključni prioriteti sektora u provedbi i izazovi sa kojima će se u daljem radu susresti.

“Na kraju smo druge faze provedbe programa ”Pravda za svako dijete” i danas smo tu da bismo prezentirali ono što je u proteklom periodu urađeno u vašim lokalnim zajednicama. Posebno bitno je i to što ćemo drugi dan govoriti o tome kako održati postignutu suradnju i u budućnosti je unaprijediti”, kazao je na početku Sastanka Mario Tokić iz UNICEF-a BiH.

“U fokusu dosadašnjeg rada, između ostalog, akcenat je bio na provedbi Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku s akcentom na djecu-počinioce, ali fokus se proširuje i na rad sa djecom-žrtvama i svjedocima u krivičnom postupku, kao i usmjeravanje pažnje na svu djecu u kontaktu sa zakonima u civilnom postupku i drugim sferama”, dodao je Tokić.

Minka Smajević, članica projektnog koordinacionog odbora iz Ministarstva za ljudska prava BiH istaknula je važnost multisektorskog pristupa dodajući kako je uz praćenje zakonskog okvira, posebno bitno u narednom periodu akcenat staviti na implementaciju podzakonskih akata kao i izgradnju kapaciteta institucija.

“U pripremi izvještaja po ratificiranim međunarodnim konvencijama i dokumentima o implementaciji alternativnih mjera, izvještaja po Konvenciji o pravima djeteta i izvještajima po pitanju maloljetničkog pravosuđa, bitan segment su i podaci sa lokalnog nivoa, tako da je ovaj sastanak i izvrsna prilika da vas uz sve što ste do sada uradili pozovem i da se aktivno uključite u prikupljanje dragocjenih podataka a po upitnicima koje ćemo vam dostaviti”, kazala je Minka Smajević.

Rebeka Kotlo, direktorica Centra za ljudska prava u Mostaru, jednog od partnera u Projektu, potcrtala je važnost razvoja modaliteta daljnje saradnje ostvarene među akterima iz različitih sektora:

“Tokom aktivnosti razvijena je dobra saradnja između svih aktera, razmjenjena su iskustva i pozitivne prakse, te su urađeni akcioni planovi koji su okosnica razvoja daljnjih zajedničkih aktivnosti kojih će, sigurna sam, biti i ubudućnosti”,kazala je Rebeka Kotlo.

Zajednički sastanak Lokalnih radnih grupa za prevenciju maloljetničkog prestupništva i primjenu alternativnih mjera održava se u okviru Ova aktivnost dio je UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske