Vijesti

Predstavljanje Vodiča za primjenu odgojnih preporuka za predstavnike Tuzlanskog i Posavskog kantona

 21.09.2017. (TUZLA) Posljednja od šest prezentacija Vodiča za primjenu odgojnih preporuka održana je u Tuzli za predstavnike Centara i službi socijalne zaštite, kantonalnih tužilaštava i zavoda za pravnu pomoć, te drugih ustanova i nevladinih organizacija direktno uključenih u njihovu primjenu. Pored predstavljanja primarne svrhe Vodiča, 30 predstavnika pomenutih institucija i organizacija iz Tuzlanskog i Posavskog kantona imali su priliku dobiti više informacija o aktivnostima federalnog Ministarstva rada i socijalne politike po pitanju donošenja i primjene Uredbe o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima i Pravilnika o uređivanju opštih i posebnih kriterija za izbog odgovarajućih preduzeća u kojima se može provoditi odgojna preporuka "uključivanje u rad, bez naknade, u humanitarne organizacije ili poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja". Istaknuta je važnost umrežavanja i zajedničkog djelovanja svih institucija i ustanova na kantonalnom nivou, s ciljem stvaranja odgovarajućih uslova za primjenu odgojnih preporuka.

Tokom diskusije su navedeni pozitivni primjeri dobre prakse iz Unsko-sanskog kantona, u kojem su nadležne institucije, primarno tužilaštvo i organi starateljstva, pristupili dosljednoj primjeni Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, naročito kada je u pitanju korištenje svih raspoloživih resursa i stručnih kadrova koji postoje u zajednici, a koji omogućavaju primjenu odgojnih preporuka.

Učesnici su se složili da je potrebno nastaviti sa jačanjem kapaciteta, naročito organa starateljstva, te je dogovorena dalja saradnja i podrška kroz projekat kojeg zajednički provode Ministarstvo rada, sosijalne politike i povratka TK i Biro za ljudska prava.

Pomenuta prezentacija je jedna od aktivnosti koje Biro za ljudska prava provodi u okviru UNICEF projekta "Pravda za svako dijete", koji je podržan od strane Švicarske vlade i Švedske agencije za međunarodnu razvoj i saradnju.

 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Edukativna radionica za predstavnike zdravstvenog sektora

27-28.06.2017 SARAJEVO Biro za ljudska prava, u saradnji sa Ministarstvom zdravstva FBiH, organizirao je dvodnevnu radionicu pod nazivom „Rad sa djecom u kontaktu sa zakonom“. Radionica je okupila stručne radnike, uposlene u Centrima za mentalno zdravlje i Klinikama za neuropsihijatriju u FBiH, s ciljem jačanja njihovih kapaciteta za rad sa djecom, naročito kada su u pitanju djeca i maloljetnici u kontaktu sa zakonom.

Poseban fokus je stavljen na ulogu zdravstvenog sektora u provedbi odgojnih preporuka prema maloljetnicima, te rad na prevenciji rizičnog ponašanja kod djece. Istovremeno su predstavljeni pozitivni zakonski propisi koji uređuju prava djece u kontaktu sa zakonom kao i različite metode i tehnike koje se koriste u radu sa djecom i mladima. Učesnici radionice su imali priliku razmjeniti iskustva vezana za specifičnosti i izazove u radu sa djecom u kontaktu sa zakonom kao i rizične faktore koji oblikuju dječija i adolescentna nasilna ponašanja. Zaključeno je da je, zbog kompleksnosti rada sa djecom, neophodno održavati kontinuitet u edukaciji stručnih radnika, te da taj rad mora uključivati sve relevantne institucije i službe, dostupne na niovu svake zajednice.

 

Pomenuta radionica je jedna od aktivnosti UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ kojeg Biro za ljudska prava provodi u 16 regija u Bosni i Hercegovini.        

      

Prezentacija Vodiča za provedbu odgojnih preporuka

13.06.2017. (MOSTAR) i 14.06.2017. (LIVNO) Biro za ljudska prava, u saradnji sa Federalnim Ministarstvom rada i socijalne politike, je nastavio sa provođenjem aktivnosti usmjerene na promociju Vodiča za provedbu odgojnih preporuka prema djeci i maloljetnicima u krivičnom postupku. Primarna svrha ovih edukativnih radionica odnosi se na afirmaciju važećih uredbi o odgojnim preporukama u Federaciji BiH, odnosno alternativnih modela postupanja sa ovom kategorijom djece i mladih.    

Na radionicama u Mostaru i Livnu učestvovalo je više od 40 predstavnika Centara za socijalni rad, kantonalnih tužilaštava, nadležnih ministarstava i službi iz Hercegovačko-neretvanskog, Zapadno-hercegovačkog i Kantona 10. Osim prilike za razmjenu iskustava o stečenim uslovima za provedbu odgojnih preporuka u svakoj od opština, učesnici su informisani o aktivnostima i planovima resornog federalnog ministarstva u ovoj oblasti.

I pored izazova sa kojima se suočavaju sa stvaranjem uslova za provedbu odgojnih preporuka, učesnici su se složili da je važno nastaviti sa izgradnjom kapaciteta stručnih radnika te da je potrebno stalno poticati i afirmisati sve resurse u zajednici koji se neophodni za njihovu provedbu. Također je istaknuta važnost multisektorskog djelovanja u ovoj oblasti te umrežavanje svih nadležnih institucija i službi na lokalnom nivou. 

Pomenuta radionica je jedna od aktivnosti UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ kojeg Biro za ljudska prava implementira u deset regija u Bosni i Hercegovini.