Vijesti

Koordinacioni sastanak kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova FBiH

29.05.2018. godine (VITEZ) Kao nastavak saradnje Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Biro za ljudska prava Tuzla, održan je drugi po redu sastanak sa predstavnicima svih kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u Federaciji BiH i UNICEF-a. Ispred kantonalnih ministarstava, u sastanku su učestvovali načelnici sektora kriminalističke policije i načelnici odjeljenja ili koordinatori nadležnih za pitanja maloljetničkog prijestupništva.

Sastanak je iskorišten da se identificiraju potrebe za praktičan rad sa djecom koje se javljaju kao učinioci, oštećeni ili svjedoci krivičnih djela ili prekršaja, a na osnovu kojih će se dodatno definisati buduća saradnja uključenih aktera.

Razgovarano je i o potrebi i načinu održavanja kontinuirane saradnje na nivou načelnika sektora kriminalističke policije i načelnika odjeljenja ili koordinatora za maloljetničko prijestupništvo, a radi stvaranja uslova za optimalnu zaštitu prava djece u kontaktu sa zakonom. Zaključeno je da je potrebno da se predstavnici kantonalnih ministarstava na ovom nivou i u saradnji sa Federalnim ministarstvom unutrašnjih poslova sastaju najmanje dva puta godišnje. Dogovoreno je da se svaki naredni sastanak održava pod gostoprimstvom drugog kantonalnog ministarstva, na kojem će se razgovarati o aktuelnim pitanjima i pitanjima specifičnim za regiju u kojoj se održava sastanak, počev od narednog sastanka kojeg će ugostiti MUP Zeničko-dobojskog kantona u septembru ove godine.

U konačnom, razgovarano je o potrebi i jednoobraznom načinu prikupljanja podataka o maloljetničkom prijestupništvu na federalnom nivou. Zaključeno je da je neophodno uspostaviti elektronsku bazu podataka pri Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, a na osnovu podataka koje dostavljaju kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova na šestomjesečnoj osnovi. Zaključeno je i da baza podataka treba obuhvatati sve relevantne podatke o krivičnim djelima i prekršajima u kojima se djeca pojavljuju kao učinioci, svjedoci ili oštećeni. 

Sastanak je održan u okviru UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske

Održani sastanci radnih grupa

 U periodu april-maj 2018. Godine održani su sastanci radnih grupa u Travniku, Kozarskoj Dubici, Banja Luci i Doboju.

Biro za ljudska prava Tuzla i UNICEF BiH, uz podršku Švicarske vlade i Švedske agencije za razvoj, nadležnih resornih ministarstava i institucija na državnom i entitetskom nivou, nastavljaju podršku jačanju sistema zaštite djece u sukobu i u kontaktu sa zakonom, sa posebnim fokusom na podršku primjene alternativnih mjera i prevencije maloljetničkog prestupništva.

Sastanci radnih grupa su održani u svrhu prezentacije aktivnosti u predhodnom periodu  koje se odnose na reviziju i usvjanaje Akcionog plana 2018-2019, aktivnosti primarne i sekundarne prevencije u školama  kao i stvaranje uslova za primjenu alternativnih mjera. Cilj sastanaka radnih grupa bio je i izrada operativnog plana juni-novembar 2018.

Održani sastanci radnih grupa predstavljaju planirane aktivnosti UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske

Revizija akcionih planova za regije Doboj, Banja Luka i Travnik

26-28.02.2018. (MOSTAR) S ciljem revidiranja lokalnih javnih politika u oblasti prevencije prestupništva mladih i promocije alternativnih metoda postupanja sa djecm i mladima u sukobu sa zakonom, te planiranja aktivnosti za naredni dvogodišnji period, Biro za ljudska prava je organizirao zajedničku radionicu multisektorskih timova iz Banja Luke, Doboja i Travnika.

Istaknuti su bitni pomaci u svim oblastima što se ogleda u znatnom smanjenju stope maloljetničkog prestupništva, boljoj saradnji i koordinaciji između institucija uključenih u rad sa maloljetnicima u kontaktu sa zakonom, pojačanim aktivnostima generalne prevencije prestupništva provedenim od strane nadležnih institucija i unaprijeđenim uslovima za primjenu alternativnih mjera, naročito kada je u pitanju jačanje kapaciteta profesionalaca uključenih u njihovu provedbu.

 Metodologija revizije Akcionih planova uključivala je grupni rad unutar svakog od multisektorskih timova te prezentacije rezultata revizije na plenarnom dijelu radionice. Kao finalni rezultat dvodnevne radionice, izrađeni su Akcioni planovi za period 2018-2019 godina koji su uključivali slijedeće strateške programe:

a)Jačanje kapaciteta obrazovnih institucija za provođenje mjera prevencije neprihvatljivog ponašanja djece

b) Razvijanje i implementiranje programa sekundarne prevencije

c) Unaprijeđenje rada sa djecom žrtvama, svjedocima i počiniocima krivičnih djela

d) Unaprijeđenje uslova za primjenu alternativnih mjera i promovisanje njihove svrhe

e) Jačanje kapaciteta za koordinaciju i provođenje aktivnosti iz Akcionih planova

 

Pomenuta radionica je jedna od aktivnosti UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske