Vijesti

Revizija akcionih planova za regije Doboj, Banja Luka i Travnik

26-28.02.2018. (MOSTAR) S ciljem revidiranja lokalnih javnih politika u oblasti prevencije prestupništva mladih i promocije alternativnih metoda postupanja sa djecm i mladima u sukobu sa zakonom, te planiranja aktivnosti za naredni dvogodišnji period, Biro za ljudska prava je organizirao zajedničku radionicu multisektorskih timova iz Banja Luke, Doboja i Travnika.

Istaknuti su bitni pomaci u svim oblastima što se ogleda u znatnom smanjenju stope maloljetničkog prestupništva, boljoj saradnji i koordinaciji između institucija uključenih u rad sa maloljetnicima u kontaktu sa zakonom, pojačanim aktivnostima generalne prevencije prestupništva provedenim od strane nadležnih institucija i unaprijeđenim uslovima za primjenu alternativnih mjera, naročito kada je u pitanju jačanje kapaciteta profesionalaca uključenih u njihovu provedbu.

 Metodologija revizije Akcionih planova uključivala je grupni rad unutar svakog od multisektorskih timova te prezentacije rezultata revizije na plenarnom dijelu radionice. Kao finalni rezultat dvodnevne radionice, izrađeni su Akcioni planovi za period 2018-2019 godina koji su uključivali slijedeće strateške programe:

a)Jačanje kapaciteta obrazovnih institucija za provođenje mjera prevencije neprihvatljivog ponašanja djece

b) Razvijanje i implementiranje programa sekundarne prevencije

c) Unaprijeđenje rada sa djecom žrtvama, svjedocima i počiniocima krivičnih djela

d) Unaprijeđenje uslova za primjenu alternativnih mjera i promovisanje njihove svrhe

e) Jačanje kapaciteta za koordinaciju i provođenje aktivnosti iz Akcionih planova

 

Pomenuta radionica je jedna od aktivnosti UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske

 

 

Predstavljanje Vodiča za primjenu odgojnih preporuka za predstavnike Tuzlanskog i Posavskog kantona

 21.09.2017. (TUZLA) Posljednja od šest prezentacija Vodiča za primjenu odgojnih preporuka održana je u Tuzli za predstavnike Centara i službi socijalne zaštite, kantonalnih tužilaštava i zavoda za pravnu pomoć, te drugih ustanova i nevladinih organizacija direktno uključenih u njihovu primjenu. Pored predstavljanja primarne svrhe Vodiča, 30 predstavnika pomenutih institucija i organizacija iz Tuzlanskog i Posavskog kantona imali su priliku dobiti više informacija o aktivnostima federalnog Ministarstva rada i socijalne politike po pitanju donošenja i primjene Uredbe o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima i Pravilnika o uređivanju opštih i posebnih kriterija za izbog odgovarajućih preduzeća u kojima se može provoditi odgojna preporuka "uključivanje u rad, bez naknade, u humanitarne organizacije ili poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja". Istaknuta je važnost umrežavanja i zajedničkog djelovanja svih institucija i ustanova na kantonalnom nivou, s ciljem stvaranja odgovarajućih uslova za primjenu odgojnih preporuka.

Tokom diskusije su navedeni pozitivni primjeri dobre prakse iz Unsko-sanskog kantona, u kojem su nadležne institucije, primarno tužilaštvo i organi starateljstva, pristupili dosljednoj primjeni Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, naročito kada je u pitanju korištenje svih raspoloživih resursa i stručnih kadrova koji postoje u zajednici, a koji omogućavaju primjenu odgojnih preporuka.

Učesnici su se složili da je potrebno nastaviti sa jačanjem kapaciteta, naročito organa starateljstva, te je dogovorena dalja saradnja i podrška kroz projekat kojeg zajednički provode Ministarstvo rada, sosijalne politike i povratka TK i Biro za ljudska prava.

Pomenuta prezentacija je jedna od aktivnosti koje Biro za ljudska prava provodi u okviru UNICEF projekta "Pravda za svako dijete", koji je podržan od strane Švicarske vlade i Švedske agencije za međunarodnu razvoj i saradnju.

 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Edukativna radionica za predstavnike zdravstvenog sektora

27-28.06.2017 SARAJEVO Biro za ljudska prava, u saradnji sa Ministarstvom zdravstva FBiH, organizirao je dvodnevnu radionicu pod nazivom „Rad sa djecom u kontaktu sa zakonom“. Radionica je okupila stručne radnike, uposlene u Centrima za mentalno zdravlje i Klinikama za neuropsihijatriju u FBiH, s ciljem jačanja njihovih kapaciteta za rad sa djecom, naročito kada su u pitanju djeca i maloljetnici u kontaktu sa zakonom.

Poseban fokus je stavljen na ulogu zdravstvenog sektora u provedbi odgojnih preporuka prema maloljetnicima, te rad na prevenciji rizičnog ponašanja kod djece. Istovremeno su predstavljeni pozitivni zakonski propisi koji uređuju prava djece u kontaktu sa zakonom kao i različite metode i tehnike koje se koriste u radu sa djecom i mladima. Učesnici radionice su imali priliku razmjeniti iskustva vezana za specifičnosti i izazove u radu sa djecom u kontaktu sa zakonom kao i rizične faktore koji oblikuju dječija i adolescentna nasilna ponašanja. Zaključeno je da je, zbog kompleksnosti rada sa djecom, neophodno održavati kontinuitet u edukaciji stručnih radnika, te da taj rad mora uključivati sve relevantne institucije i službe, dostupne na niovu svake zajednice.

 

Pomenuta radionica je jedna od aktivnosti UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ kojeg Biro za ljudska prava provodi u 16 regija u Bosni i Hercegovini.