Vijesti

Predstavljanje programa sekundarne prevencije poremećaja u ponašanju kod učenika osnovnih škola

 

 

31.05.2018 (TUZLA) Biro za ljudska prava, kao partner UNICEF-a u realizaciji projekta „Pravda za svako dijete“, nastavlja podržavati program sekundarne prevencije u školama Tuzlanskog kantona. Na osnovu iskustava pilot programa sekundarne prevencije koji je realiziran u 3 osnovne škole u Tuzli, izrađen je prijedlog programa za školsku godinu 2018-2019, za koji je Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona dao podršku.

Programom sekundarne prevencije za školsku 2018-2019 godinu bit će obuhvaćeno 16 osnovnih škola u Tuzlanskom kantonu, uključujući 10 škola u gradu Tuzla i po 2 škole u opštinama Gradačac, Gračanica i Kalesija. Planirano je da da stručne službe škola budu u cijelosti odgovorne za organizaciju i realizaciju programa sekundarne prevencije, uz punu podršku svih nadležnih institucija i organizacija na lokalnom nivou. 

Generalni cilj programa je smanjenje rizika od razvoja poremećaja u ponašanju kod učenika osnovnih škola u kojima se program provodi.

·         Specifični ciljevi: Implementacija Programa sekundarne prevencije poremećaja u ponašanju u 16 osnovnih škola sa područja TK (10 škola sa područja grada Tuzla i 6 škola sa područja općine Kalesija, Gračanica i Gradačac);

·          Uspostavljanje Mreže za podršku za učenike koji su u visokom riziku od razovja poremećaja u ponašanju ili već ispoljavaju neku vrstu poremećaja u ponašanju;

·         Jačanje kapaciteta stručnih školskih timova za nastavak rada na razvoju i primjeni programa sekundarne prevencije.

Pomenuti sastanak predstavlja jednu od aktivnosti UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske

Koordinacioni sastanak kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova FBiH

29.05.2018. godine (VITEZ) Kao nastavak saradnje Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Biro za ljudska prava Tuzla, održan je drugi po redu sastanak sa predstavnicima svih kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u Federaciji BiH i UNICEF-a. Ispred kantonalnih ministarstava, u sastanku su učestvovali načelnici sektora kriminalističke policije i načelnici odjeljenja ili koordinatori nadležnih za pitanja maloljetničkog prijestupništva.

Sastanak je iskorišten da se identificiraju potrebe za praktičan rad sa djecom koje se javljaju kao učinioci, oštećeni ili svjedoci krivičnih djela ili prekršaja, a na osnovu kojih će se dodatno definisati buduća saradnja uključenih aktera.

Razgovarano je i o potrebi i načinu održavanja kontinuirane saradnje na nivou načelnika sektora kriminalističke policije i načelnika odjeljenja ili koordinatora za maloljetničko prijestupništvo, a radi stvaranja uslova za optimalnu zaštitu prava djece u kontaktu sa zakonom. Zaključeno je da je potrebno da se predstavnici kantonalnih ministarstava na ovom nivou i u saradnji sa Federalnim ministarstvom unutrašnjih poslova sastaju najmanje dva puta godišnje. Dogovoreno je da se svaki naredni sastanak održava pod gostoprimstvom drugog kantonalnog ministarstva, na kojem će se razgovarati o aktuelnim pitanjima i pitanjima specifičnim za regiju u kojoj se održava sastanak, počev od narednog sastanka kojeg će ugostiti MUP Zeničko-dobojskog kantona u septembru ove godine.

U konačnom, razgovarano je o potrebi i jednoobraznom načinu prikupljanja podataka o maloljetničkom prijestupništvu na federalnom nivou. Zaključeno je da je neophodno uspostaviti elektronsku bazu podataka pri Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, a na osnovu podataka koje dostavljaju kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova na šestomjesečnoj osnovi. Zaključeno je i da baza podataka treba obuhvatati sve relevantne podatke o krivičnim djelima i prekršajima u kojima se djeca pojavljuju kao učinioci, svjedoci ili oštećeni. 

Sastanak je održan u okviru UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske

Održani sastanci radnih grupa

 U periodu april-maj 2018. Godine održani su sastanci radnih grupa u Travniku, Kozarskoj Dubici, Banja Luci i Doboju.

Biro za ljudska prava Tuzla i UNICEF BiH, uz podršku Švicarske vlade i Švedske agencije za razvoj, nadležnih resornih ministarstava i institucija na državnom i entitetskom nivou, nastavljaju podršku jačanju sistema zaštite djece u sukobu i u kontaktu sa zakonom, sa posebnim fokusom na podršku primjene alternativnih mjera i prevencije maloljetničkog prestupništva.

Sastanci radnih grupa su održani u svrhu prezentacije aktivnosti u predhodnom periodu  koje se odnose na reviziju i usvjanaje Akcionog plana 2018-2019, aktivnosti primarne i sekundarne prevencije u školama  kao i stvaranje uslova za primjenu alternativnih mjera. Cilj sastanaka radnih grupa bio je i izrada operativnog plana juni-novembar 2018.

Održani sastanci radnih grupa predstavljaju planirane aktivnosti UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske