II modul edukacije, namijenjen stručnim timovima Centara za mentalno zdravlje FBiH, u fokus je stavio samu primjenu odgojne preporuke „Liječenje u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi- bolnički ili ambulatno“ sa naglaskom na tri, uzajamno povezane, faze njene provedbe: planiranje, procjenu i formulaciju problema i izradu plana brige (tretmana). Istaknuta je važnost multidisciplinarnog pristupa u planiranju i provođenju tretmana sa djecom i maloljetnicima u kontaktu sa zakonom, zasnovanog na individualnim potrebama svakog pojedinog djeteta.

Poseban segment edukacije odnosio se na koordinaciju Centara sa sektorom pravosuđa u procesu nadziranja primjene odgojne preporuke i njihovoj ulozi u izvještavanju o napretku u ispunjavanju ciljeva tretmana. Učesnici su također bili u prilici da se, kroz praktične vježbe, upoznaju sa tehnikama radno-okupacione terapije koja predstavlja važan dio tretmana kojeg je neophodno provoditi sa djecom unutar postojećeg sistema zaštite mentalnog zdravlja.  

Pomenuta edukacija predstavlja jednu od aktivnosti UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske