U okviru realizacije aktivnosti na stvaranju uslova za provođenje Programa, održane su radionice za nastavnike iz 13 osnovnih škola koje su obuhvaćene programom u školskoj 2018-2019. Radionice, na kojima je učestvovalo 117 nastavnika, održane su sa ciljem predstavljanja Programa kao i osnaživanja nastavnika i jačanja njihovih kapaciteta za preventivni rad sa učenicima.

U radu su korištene interaktivne metode, individualni rad, rad u paru, i plenarno, a učesnici su kroz vježbe i teorijski input  (Program sekundarne prevencije i Opservacija) prolazili kroz različite situacije i u diskusiji osvjestili važne aspekte opservacije  u školi i životu uopšte, a sve s ciljem stvaranja jasnije slike o tome šta sve podrazumijeva pojam opservacije a šta procjene, naročito kada je u pitanju rad sa učenicima. Naglašena je važnost objektvnosti u cijelom tom procesu, tj. važnost razumijevanja činjenice da tokom opservacije često dolazi do unošenja sopstvenih tumačenja i osjećaja, za koje ne možemo tvrditi da su tačni ili istiniti.

Učesnici radionica su iskazali zadovoljstvo realizacijom rezultatima, naglašavajući da su dobili potrebna pojašnjenja i informacije kada je riječ o samom Programu, ali i o njihovoj ulozi u istom. Smatraju da Program ima izuzetno važan zadatak i spremni su dati podršku njegovoj realizaciji u svojim školama.

Realizirane radionice predstavljaju jednu od aktivnosti UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske