29.05.2018. godine (VITEZ) Kao nastavak saradnje Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Biro za ljudska prava Tuzla, održan je drugi po redu sastanak sa predstavnicima svih kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u Federaciji BiH i UNICEF-a. Ispred kantonalnih ministarstava, u sastanku su učestvovali načelnici sektora kriminalističke policije i načelnici odjeljenja ili koordinatori nadležnih za pitanja maloljetničkog prijestupništva.

Sastanak je iskorišten da se identificiraju potrebe za praktičan rad sa djecom koje se javljaju kao učinioci, oštećeni ili svjedoci krivičnih djela ili prekršaja, a na osnovu kojih će se dodatno definisati buduća saradnja uključenih aktera.

Razgovarano je i o potrebi i načinu održavanja kontinuirane saradnje na nivou načelnika sektora kriminalističke policije i načelnika odjeljenja ili koordinatora za maloljetničko prijestupništvo, a radi stvaranja uslova za optimalnu zaštitu prava djece u kontaktu sa zakonom. Zaključeno je da je potrebno da se predstavnici kantonalnih ministarstava na ovom nivou i u saradnji sa Federalnim ministarstvom unutrašnjih poslova sastaju najmanje dva puta godišnje. Dogovoreno je da se svaki naredni sastanak održava pod gostoprimstvom drugog kantonalnog ministarstva, na kojem će se razgovarati o aktuelnim pitanjima i pitanjima specifičnim za regiju u kojoj se održava sastanak, počev od narednog sastanka kojeg će ugostiti MUP Zeničko-dobojskog kantona u septembru ove godine.

U konačnom, razgovarano je o potrebi i jednoobraznom načinu prikupljanja podataka o maloljetničkom prijestupništvu na federalnom nivou. Zaključeno je da je neophodno uspostaviti elektronsku bazu podataka pri Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, a na osnovu podataka koje dostavljaju kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova na šestomjesečnoj osnovi. Zaključeno je i da baza podataka treba obuhvatati sve relevantne podatke o krivičnim djelima i prekršajima u kojima se djeca pojavljuju kao učinioci, svjedoci ili oštećeni. 

Sastanak je održan u okviru projekta „Pravda za svako dijete“ kojeg Biro za ljudska prava provodi u saradnji sa UNICEF-im u BiH i uz podršku Švicarske Vlade i Švedske razvojne agencije.