Vijesti

Edukacija za stručne osobe organa starateljstva iz oblasti vođenja postupka medijacije u primjeni odgojnih preporuka Prema maloljetnicima u FBiH

VLAŠIĆ (17.-19.06.2020. ) MOSTAR ( 01.-03.07.2020.)

 

U okviru nastojanja na stvaranju uslova za provedbu Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i  maloljetnicima u krivičnom postupku i ujednačavanja prakse postupanja sa djecom i maloljetnicima u sukobu sa zakonom u FBiH, Federalno ministarstva rada i socijalne politike organiziralo je edukaciju stručnih osoba organa starateljstva u vođenju postupka medijacije u primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima u FBiH.

 27 stručnih radnika iz 22 Centra za socijalni rad/Službe socijalne zaštite iz 8 FBiH kantona učestvovalo je na trodnevnoj edukaciji čime su stekli neophodne vještine i znanja potrebna za vođenje postupka posredovanja/medijacije u primjeni odgojnih preporuka „Lično izvinjenje oštećenom i Nadoknada štete oštećenom“. Time je broj certificiranih medijatora/posrednika za vođenje pomenutih postupaka u FBiH povećan na 42, o čemu su od strane nadležnog Ministarstva obavješteni i pravosudni organi (tužilaštva i sudovi u FBiH).

 

 

Pomenuta edukacija predstavlja jednu od aktivnosti UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se uz podršku vlada Švedske i Švicarske provodi u Bosni i Hercegovini.

Održan radni sastanak

(27. 02 .2020.) Tuzla

Biro za ljudska prava Tuzla je organizirao radni sastank sa predstavnicima ključnih institucija i ustanova (Općinski sudovi, Centri za socijalni rad, Odgojni centar) iz Tuzlanskog kantona koje postupaju sa djecom u kontaktu sa zakonom u prekršajnom i krivičnom zakonodavstvu FBiH. Sastanak je održan u J.U. Narodna i Univerzitetska Bibiloteka ''Derviš Sušić'' Tuzla (američki kutak).

Stupanjem na snagu Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku FBiH napravljen je značajan zaokret po pitanju poštovanja najviših međunarodnih standarda u zaštiti prava ove kategorije djece. Ovo se naročito odnosi na davanje većih zakonskih mogućnosti za primjenu diverzionih mjera prema maloljetnicima te jačanju metoda i postupanja koje za krajnji cilj imaju uspotavljanje ravnoteže narušene krivičnim djelom i stvaranje uslova za bolje razumijevanje i preuzimanje odgovornosti za počinjeno djelo od strane samog maloljetnika. 

 

Prekršajno zakonodavstvo, zbog učestalosti vršenja prekršaja, a samim time i od strane maloljetnika, zavređuje zasigurno istu pažnju i krivično zakonodavstvo te je stoga potrebno osigurati da ono bude u cijelosti usklađeno sa međunarodnim dokumentima i standardima koje je naša zemlja usvojila i uvrstila ih u svoje zakonodavne okvire. To se naročito odnosi na unaprijeđenje mogućnosti za primjenu alternativnih metoda postupanja u prekršajnim postupcima prema maloljetnicima te bolju integraciju postojećih rješenja iz krivičnog zakonodavstva FBiH, što su bile i glavne preporuke diskusije.

Ovakvi radni sastanci bit će organizirani u Srednje-bosanskom i Zeničko-dobojskom kantonu a kao rezultat konsultacija bit će izrađen prijedlog izmjena postojećeg Zakona o prekršajima u FBiH.

Sastanak je moderirala g-đa Ljiljana Stevanović, sudija Općinskog suda Tuzla.

Radni satanak je održan u okviru UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske

Održani radni sastanci s ciljem dalje afirmacije alternativnih modela postupanja prema djeci i maloljetnicima u sukobu sa zakonom

TRAVNIK (17.12.2019.)  ZENICA (30.01.2020.)

S ciljem dalje afirmacije alternativnih modela postupanja prema djeci i maloljetnicima u sukobu sa zakonom i predstavljanja trenutnog stanja i izazova koji se odnose na stečene uslove za njihovu primjenu u Srednjebosanskom kantonu i Zeničko-dobojskom kantonu, Biro za ljudska prava organizirao radni sastanak koji se održao 17.12.2019. u Travniku i 30.01.2020. godine u Zenici. 

Polazeći od činjenice da Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku FBiH predstavlja strateški zaokret u oblasti maloljetničkog prestupništva, njegova primjena u praksi zahtjeva pravovremenu reakciju i osposobljavanje svih ključnih aktera, te njihovo koordinirano djelovanje. Stoga je pomenuti sastanak istovremeno bio i prilika za razmjenu iskustava i praktičnih znanja profesionalaca uključenih u rad i postupanje sa ovom kategorijom maloljetnika, te definisanje preporuka za unaprijeđenje stanja u ovoj oblasti, a sve u svrhu ujednačavanja prakse u svim općinama Srednjebosanskog kantona.

Radni sastanak je održan okviru UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske