Vijesti

Održan treći trening za profesionalce iz Centara za manetalno zdravlje

Biro za ljudska prava, u saradnji sa Ministarstvom zdravstva Federacije BiH, nastavlja sa provedbom  programa edukacije koja za cilj ima jačanje kapaciteta profesionalaca Centara za mentalno zdravlje (CMZ) FBiH uključenih u rad sa djecom u kontaktu sa zakonom.

Treći, od pet modula edukacije, bio je orijentisan na praktična iskustva i izazove u tretmanu djece u riziku, dok je tema koordinacije sa drugim ustanovama i institucijama u postupku provedbe odgojne preporuke uključivala prikaz saradnje sa organima starateljstva, kao ključnim institucijama koje učestvuju u ovom procesu.

Pomenuta edukacija predstavlja jednu od aktivnosti UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ kojeg Biro za ljudska prava provodi u 10 regija u Bosni i Hercegovini.

Održan drugi trening za profesionalce iz Centara za mentalno zdravlje

II modul edukacije, namijenjen stručnim timovima Centara za mentalno zdravlje FBiH, u fokus je stavio samu primjenu odgojne preporuke „Liječenje u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi- bolnički ili ambulatno“ sa naglaskom na tri, uzajamno povezane, faze njene provedbe: planiranje, procjenu i formulaciju problema i izradu plana brige (tretmana). Istaknuta je važnost multidisciplinarnog pristupa u planiranju i provođenju tretmana sa djecom i maloljetnicima u kontaktu sa zakonom, zasnovanog na individualnim potrebama svakog pojedinog djeteta.

Poseban segment edukacije odnosio se na koordinaciju Centara sa sektorom pravosuđa u procesu nadziranja primjene odgojne preporuke i njihovoj ulozi u izvještavanju o napretku u ispunjavanju ciljeva tretmana. Učesnici su također bili u prilici da se, kroz praktične vježbe, upoznaju sa tehnikama radno-okupacione terapije koja predstavlja važan dio tretmana kojeg je neophodno provoditi sa djecom unutar postojećeg sistema zaštite mentalnog zdravlja.  

Pomenuta edukacija predstavlja jednu od aktivnosti UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ kojeg Biro za ljudska prava provodi u 10 regija u Bosni i Hercegovini.

Predstavljanje rezultata analize istraživanja provedenog u 14. škola na području Tuzlanskog kantona

Kada se radi o Programu sekundarne prevencije rizika za nastanak društveno neprihvatljivog ponašanja  koji se provodi u tekućoj školskoj godini obuhvaćeno je 14. škola iz TK. Za sve učenike koji su dobili saglasnost roditelja popunjeni su upitinici kako od strane razrednog nastavnika tako i od strane učenika. Popunjeni upitnici su bili predmet statističke obrade i analize.

Za instrument koji je korišten za ranu identifikaciju rizika specifično je to da se vodilo računa o kvantitetu simptoma koji su prepoznati od strane učenika i nastavnika. To su simptomi koji upućuju na postojanje određenog rizika za nastanak nekog neprihvatljivog ponašanja.  Ti simptomi upućuju na to da bi se sa djetetom trebalo raditi na određeni način u zavisnosti od toga koje neprihvatljive oblike ponašanja mogu prouzrokovati ti simptomi.

Po zaprimljenim rezultatima stručni timovi škola uključenih u Program će pristupiti realizaciji radionica za učenike u Programu. Nakon realizovanog ciklusa radionica, učenici će biti u prilci popunjavajući upitnik procijeniti svoje ponašanje, što će omogućiti mjerljivost učinkovitosti realizovanih radionica.