Uvod

Biro za ljudska prava Tuzla je osnovan u oktobru 1995.godine sa vizijom promocije standarda ljudskih prava na svim društvenim nivoima i doprinosa mirovnom procesu, prevenciji konflikata i reintegraciji društava u regiji.

Misija

Biro je nevladina, neprofitna, nestranačka gradjanska organizacija koja će uticati na razumijevanje i poštivanje ljudskih prava putem edukacije, promocije i monitoringa ljudskih prava. Naši napori su usmjereni ka izgradnji civilnog društva, obrazovanja i razvijanju kulture nenasilja, i afirmaciji i primjeni svih metoda kreativnog rješavanja sukoba.

O nama 

Biro za ljudska prava je prepoznat od strane domaćih i međunarodnih aktera kao jedna od najvažnijih i najuspješnijih nevladinih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, te je uključen u niz mreža i dugoročnih saradničkih odnosa sa drugim nevladinim organizacijama u BiH i regiji.

Tokom svog dvadesetogodišnjeg djelovanja Biro je produbio i proširio svoje dugogodišnje djelovanje na više razina društvene promjene usmjerene prema stvaranju demokratskog bosanskohercegovačkog društva utemeljenog na poštivanju ljudskih prava, pravne države i multikulturalnosti. 

Iza aktivista Biroa je mnogo realizovanih projekata koji su im omogućili da se bave pitanjima kao što su: izgradnja kulture ljudskih prava, promjena političke kulture i povećanje kredibiliteta utjecaja NVO na zakonodavni proces, promovisanje prakse dobrog upravljanja i učešća građana u procesima odlučivanja i razvoju partnerstva  NVO i vlasti na različitim razinama.

U svojoj metodologiji rada Biro vješto kombinuje spoj učenja kroz konkretnu akciju koja dovodi do uspješnog osnaživanja građana spremnih da preuzmu odgovornost za razvoj sredine u kojoj žive. Tako stvaraju mrežu  građana, profesionalnih grupa, saveznika na raznim nivoima spremnih da razvijaju kulturu ljudskih prava, tolerancije i multietničnosti i koji svakodnevno ulažu napore da BIH postane moderna i funkcionalna država.