• Istraživanja socijalnih, zakonskih, medicinskih, pedagoških i drugih aspekata primjene i zaštite ljudskih prava i sloboda
 • Javna prezentacija i javno zalaganje za sve postavljene ciljeve i zadatke, a koje ciljeve ostvaruje kroz organizovanje seminara, javnih tribina, okruglih stolova i tematskih zborova
 • Javna saopštenja i stavovi putem sredstva informisanja
 • Radio i TV emisije i prilozi u vezi sa ciljevima udruženja
 • Zalaganje za mirno rješavanje sukoba, razvijanje svijesti o nenasilnom rješavanju sukoba, pruočavanje i popularisanje metode nenasilne komunikacije, saradnja sa mirovnim inicijativama u zemlji i regionu
 • Apeli i zakonske inicijative upućene organima vlasti i zakonodavnim organima; 
 • Učešće u edukativnim seminarima, savjetovanjima i ostalim skupovima vezanim za ciljeve udruženja;
 • Propagandna djelatnost (izdavačka, brošure, radio i TV spotovi, plakati, pamfleti i dr.);
 • Zalaganje za popularizaciju i upoznavanje širih slojeva stanovništva sa pojmom i sadržajem ljudskih prava, sa osnovnim načelima utvrđenim međunarodnim dokumentima, posebno u skladu sa Poveljom UN, Opštom deklaracijom o ljudskim pravima i Evropskom konvencijom za zaštitu osnovnih ljudskih prava i sloboda, Ustavom BiH i Ustavom F BiH;
 • Zalaganje za primjenu i poštivanje ljudskih prava utvrđenih međunarodno priznatim dokumentima;
 • Saradnja i povezivanje (umrežavanje) sa udruženjima i organizacijama koje se bave sličnom djelatnošću i imaju iste ili slične programske ciljeve i zadatke; 
 • Zalaganje za ratifikaciju međunarodnih dokumenta, te usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa odredbama tih dokumenata
 • Edukacija članova udruženja iz svih oblasti ljudskih prava i sloboda i njihovo osposobljavanje za što kvalitetniji rad i djelatnost udruženja.