U okviru trogodišnjeg projekta „Podrška vladavini prava i re/integraciji u BIH“ realizivanog u periodu 2002-2005, a finansiranom od strane holandskog Cordaida, Biro za ljudska prava Tuzla je dodatno razvio svoj program pod nazivom „Razvoj lokalne zajednice“. Jedna od starteških smjernica u okviru projekta bila je educiranje povratnika o pojmu i značenju lokalne samouprave, Ustavnom položaju samouprave u BiH, Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi, organizaciji državne vlasti i osnovnim konceptom javnog zagovaranja. 

Tokom trajanja projekta Biro je profilirao svoj rad u povratničkim zajednicama u oba BiH entiteta i uspio da prenese uspješan model osnaživanja mjesnih zajednica i u druge zajednice u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini. Time se na kraju trogodišnjeg projekta formirala mreža mjesnih zajednica iz oba entiteta spremnih da pomognu jedni drugima bez obzira na etničku pripadnost.  U okviru projekta realizovane su sljedeće aktivnosti: 

  • Održano 45 edukativnih radionica u 5 opština iz oba entiteta (Vukosavlje, Pelagićevo, Doboj,  Modriča, RS i Gradačac, FBiH) koje su kombinovale edukaciju o ustroju države i lokalne vlasti, vještinama participativnog planiranja i lobiranja s osmišljavanjem konkretnih akcija u zajednici tokom kojih je educirano 60 ljudi
  • Održano 30 sastanaka sa institucijama i organizacijama relevantnim za rješavanje problema gdje su inicijatori bili predstavnici radnih grupa, a ne tim Biroa
  • Uspješno realizovane kampanje tokom 2002 i 2003 koje su poduzele tri radne grupe u opštinama Doboj, Pelagićevo i Vukosavlje
  • Održan 1 seminar za povratnike u 2003. na kojem je učestvovao 21 učesnik iz 10 mjesnih zajednica iz 5 opština
  • U prva tri mjeseca 2004 održana tri treninga za trenere gdje su predstavnici radnih grupa iz opština Vukosavlje, Pelagićevo i Doboj dobili dodatna znanja o javnom zagovaranju i lobiranju
  • Model osnaživanja povratničkih zajednica uspješno prenijet u opštine Modriča, Gradačac i Pelagićevo 
  • Na kraju projektnih aktivnosti sa povratničkim mjesnim zajednicama realizovana radio emisija u kojoj su predstavljene aktivnosti Biroa i radnih grupa tokom tri godine   

Analizom uspješnosti pokrenutih kampanja, rada radnih grupa formiranih u 5 opština u oba eniteta i samopodrške koja je ostvarena između starih radnih grupa osnovanih u prvoj fazi projekta (2002.god.) i novih radnih grupa osnovanih u drugoj fazi (2004.god.), ovaj projektni cilj je u potpunosti ostvaren.Povećan je kapacitet svih radnih grupa, kao i konkretna postignuća kroz konkretne akcije koje su poduzeli. Jedan od uticaja ove projektne aktivnosti je veća osviještenost ljudi o vlastitim sposobnostima i mogućnosti utjecaja na lokalnu vlast, te povećanje optimizma i spremnosti za djelovanje. Od strane direktnih korisnika, članova radnih grupa u povratničkim mjesnim zajednicama, prepoznat je zajednički interes razvoja sredine u kojoj žive; lokalne vlasti u 5 opština prepoznale su potrebe povratničkih zajednica i pozitivno su odgovorili na njihove zahtjeve; dobro su korišteni resursi i podrška saveznika u ostvarenju zadatih ciljeva; uvećana je uloga Biroa kao katalizatora u kontaktima i lobiranju predstavnika lokalnih vlasti i međunarodne zajednice. Spoj učenja kroz konkretnu akciju doprinjeo je jačanju kapaciteta zagovaranja članova radnih grupa i efektivnom reprezentiranju interesa zajednice u kojoj žive.

Ovo je jedan od rijetkih primjera u BiH da se pažljivo odabranom metodologijom koja je bila prilagođena kulturi i obrazovnoj strukturi mještana i sistematičnim višegodišnjim radom stvorena je mreža povratničkih MZ koje su svjesne svojih mogućnosti i uticaja na mikro sredinu.Veća znanja o ljudskim pravima, procedurama i načinima efikasnog djelovanja kroz pravni sistem rezultirale su konkretnim akcijama koje su doprinijele razvoju ovih zajednica na participativan i demokratski način. Ono što prevazilazi zadate ciljeve projekta je ostvareno međunacionalno povjerenje članova zajednica, jer je ostvaren dijalog i saradnja među povratničkim mjesnim zajednicama iz oba entiteta. Sistematičnim radom u lokalnim zajednicama osnažuje se i koncept subsidijarnosti u upravljanju javnim poslovima i daje podrška reformi lokalne samouprave koja je u toku u BiH. Građani se osnažuju da budu ravnopravni  sudionici u lokalnom odlučivanju i da budu“kontrolori“ organa lokalne vlasti. Time se mijenja politička kultura u BiH i daje direktan doprinos sveukupnoj demokratizaciji ovih prostora i izgradnji civilnog društva. Nakon nepunih 12 godina djelovanja Biro za ljudska prava nalazi se u fazi kad kao prepoznat promotor i inicijator učešća  građana  u demokratskim procesima ima sve aktivniji angažman u cilju rješavanja potreba zajednice, čime se stvaraju održive pretpostavke za uspješnije mobiliziranje svih raspoloživih socijalnih, političkih i ekonomskih resursa