Biro za ljudska prava je u periodu od januara 2005 do juna 2006 na teritoriji općina Kladanj i Živinice implementirao projekat „Osnaživanje lokalne samouprave i struktura javne administracije kroz formiranje održivog i efikasnog mehanizma građanskog učešća u procesu donošenja odluka“.  

Svrha ovog i sličnih projekata na kojima je Biro za ljudska prava radio proteklih godina jeste doprinos transparentnoj i odgovornoj javnoj upravi, obezbjeđivanje novih načina za podizanje svijesti i odgovornosti građana na lokalnom nivou. Konkretno generalni cilj je bio uvećati učešće građana u procesu donošenja odluka u općinama Kladanj i Živinice kroz formiranje Koordinacionih vijeća mjesnih zajednica kao održivog mehanizma na lokalnom nivou.

U toku realizacije projekta tim Biroa za ljudska prava radio je na: 

  • Promovisanju boljeg razumijevanja građanskog učešća u  javnoj upravi
  • Promovisanju koncepta korisnički orijentisane javne uprave 
  • Unapređenju komunikacije između građana i općinskih vlasti putem identifikacije problema od javnog interesa i načina njihovog rješavanja 
  • Ostvarivanju prava građana na pristup jasnim i blagovremenim informacijama 
  • Ostvarivanju prava građana da učestvuju u donošenju važnih odluka koje utiču na budućnost njihove zajednice 
  • Povećanju otvorenosti službenika javne uprave prema potrebama građana 
  • Rrazvijanju što učinkovitijih javnih usluga

Strategija korištena u realizaciji ovog projekta je sinhroniziran i sistematičan rad sa predstavnicima građana, odnosno mjesnih zajednica kao i predstavnicima lokalne uprave