Cijeneći važnost donošenja Zakona o principima lokalne samouprave, njegove intencije da se općina kao temelj lokalne samouprave uredi kao funkcionalan, ekonomičan i prosperitetan mehanizam i središte zadovoljavanja interesa u poslovima koji su najbliži građanima bilo je neophodno da se u svim općinama Federacije BiH, od nivoa mjesne zajednice, do općinskog vijeća, odnosno načelnika, što je moguće više izanaliziraju u zakonu ponuđena rješenja, utvrde primjedbe i iskažu iskustva, mišljenja, ideje i stavovi, a sve u cilju poboljšanja datih postavki.

Prvi kvartal 2005. bio je obilježen živom političkom raspravom o nacrtu ovog federalnog Zakona a Biro za ljudska prava Tuzla je adekvatno reagovao u novonastalim uslovima i aktivno se uključio u politički dijalog sa različitim akterima u društvu. 

U okviru projekta finansiranom od strane Balkan Trust for Democracy a realizovanom tokom 2005. godine, Biro je formirao stručni tim koji se blagovremeno uključio u analizu predloženog nacrta Zakona. 27 prijedloga (od ukupno 40 predloženih) uvršteni su u završni materijal Skupštine Tuzlanskog kantona koji su poslati nadležnoj Komisiji za lokalnu samoupravu pri Parlamentu Federacije BiH. Primjedbe i prijedlozi na nacrt Zakona uglavnom su se ticali djelokruga jedinica lokalne samouprave i mjesne samouprave.

Uporedo sa aktivnostima oko federalnog Zakona i sastancima ekspertnog tima formiranog od strane Biroa, uspostavljeni su kontakti sa svih 13 opštinskih administracija u Tuzlanskom kantonu i Savjetima mjesnih zajednica. Tokom aprila i maja održani su sastanci sa predstavnicima lokalnih vlasti u Doboj Istoku, Gračanici, Lukavcu, Živinicama, Banovićima, Kladnju, Srebreniku, Gradačcu, Kalesiji, Sapni, Teočaku, Čeliću i Tuzli kao i predstavnicima Savjeta MZ u svim ovim navedenim opštinama. Sastancima su uglavnom prisustvovali predstavnici opštinskih službi za opću upravu i društvene djelatnosti koji su zaduženi za rad MZ, predsjednici općinskih vijeća i načelnici što ukazuje na razinu uticaja aktivnosti i podrške realizaciji projekta.

Posebno sačinjen upitnik je podijeljen u preko 1100 primjeraka za građane u opštinama TK-a koji su distribuirani preko Savjeta MZ i koji je u konačnici dao primjerenu analizu stanja lokalne samouprave u TK. U ovom istraživanju primjenjeno je anketiranje pomoću upitnika sastavljenog od 27 pitanja. Anektiranje je obavljeno tokom aprila i maja mjeseca 2005 godine. Anketirano je 576 punoljetnih građana, srazmjerno procjeni broja stanovnika. 

Analizirani su stavovi, mišljenja i ocjene ispitanika (predstavnika Savjeta mjesnih zajednica i građana u opštinama Lukavac, Gračanica, Doboj Istok, Živinice, Banovići, Kladanj, Kalesija, Sapna, Teočak, Čelić, Srebrenik, Gradačac i Tuzla) koji se odnose na: 

  • Informisanost o radu općinskih organa i službi
  • Ostvarivanje demokratskih principa na nivou lokalne samouprave
  • Transparentnost i javnost organa lokalne samouprave i vrednovanje njihovog rada
  • Upoznatost sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi
  • Razvojne perspektive i sposobnost i znanje građana o lokalnoj samoupravi
  • Načine djelovanja na razvoj demokratskih principa u lokalnoj samoupravi
  • Funkcionalnost rada mjesnih zajednica

Izvršena analiza upućuje na zaključak da stanje u jednicama lokalne samouprave iziskuje opravdano angažovanje na poboljšanju ostvarivanja kvaliteta usluga javne administracije kako bi uposlenici u opštinskim organima vlasti bili u mogućnosti da sagledaju probleme i potrebe građana i da ih pretoče u propise. Svijest građana o njihovim demokratskim pravima i obavezama nije na zadovoljavajućem nivou iz razumljivih razloga. Prije svega, opterećeni frustracijama iz bliske ratne prošlosti, suočeni sa reformama u svim oblastima života, sa nizom neriješenih egzistencijalnih pitanja, u prilici su da se svakodnevno bore za ostvarivanje svojih prava, potreba i interesa i to najčešće ne znajući na koji način, a javna administracija svojim odnosom i načinom rada, povećava njihovo nezadovoljstvo. 

U drugom dijelu godine aktivisti Biroa su prema već utvrđenom planu aktivnosti održali 13 radionica u opštinama Tuzlanskog kantona sa Savjetima MZ u cilju upoznavanja sa predviđenim instrumentima neposrednog učešća građana u odlučivanju i osnovama zagovaranja. Predstavnici općina su bili vrlo konstruktivni prilikom dogovora oko ovih radionica i izrazili su zadovoljstvo što su ovakve radionice organizovane na njihovom području. Ovo je jedan od rijetkih primjera da je ostvarena kvalitetna saradnja između loklane NVO i predstavnika lokalne uprave. Dokaz da su radionice imale zaista pozitivan efekat i među učesnicima je da je na 13 radionica učestvovalo 267 ljudi predstavnika 182 MZ.

Učesnici su dobili znanja i vještine koji će unaprijediti njihove sposobnosti zagovaranja promjena u njihovim sredinama i boljoj saradnji sa lokalnim vlastima.