S ciljem doprinosa procesu jačanja mehanizama za socijalni dijalog, razvijanja partnerstva i motiviranja svih aktera odgovornih za integraciju socijalno isključenih grupa u aktivno tržište rada u BiH, Biro za ljudska prava Tuzla, u partnerstvu sa kantonalnom organizacijom Crvenog križa TK, realizira projekt Lokalne zajednice u funkciji socijalnog uključivanja, radnog aktivizma i zapošljavanja. Projekat će se tokom naredna 24 mjeseca realizirati u 3 bh. općine (Tuzla, Gračanica i Brčko Distrikt BiH). Finansijsku podršku za projekat je obezbijedila Evropska unija u okviru programa Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR) u iznosu od 139.456,68 EUR. Pridruženi partneri u projektu su Općine Tuzla, Gračanica i Vlada Brčko Distrikta BiH.

Socijalna isključenost bolje od bilo koje druge pojave govori o karakteru jednog društva i o aktuelnom stanju u kojem se ono nalazi. To nije samo pitanje ljudskih prava i društvene kohezije, već i pitanje društvene efikasnosti i produktivnosti, a u konačnici i stabilnosti jednog društva. Uključivanje građana u različite društvene aktivnosti je interes društva, jer koeficijent upotrebe ljudskih resursa utiče na ukupnu društvenu efikasnost. Socijalna uključenost nije samo interes građana, već i države, jer predstavlja veliki kadrovski potencijal i resurs koji se može staviti u funkciju cjelokupnog društvenog razvoja.

Kroz realizaciju nekoliko grupa aktivnosti koje su ovim projektom predviđene namjeravaju se izgraditi kapaciteti, ojačati koordinacijski mehanizami između različitih interesnih grupa, te razmijeniti dobre prakse primjene modela socijalnog poduzetništva sa zemljama iz regiona. Cilj je smanjiti rizik od socijalne isključenosti, osnažiti proces socijalnog uključivanja i integracije socijalno isključenih grupa u aktivno tržište rada kroz pružanje infrastrukturne podrške svim subjektima socijalnog zapošljavanja, te ohrabriti donošenje i usvajanje općinskih politika za razvoj socijalnog poduzetništva i smanjenje socijalne isključenosti ranjivih kategorija u BiH.

Realizacijom projekta omogućit će se ostvarenje socijalnog dijaloga između predstavnika civilnog društva, biznis sektora i vladinih institucija u cilju konkretnih i specifičnih pomaka u poboljšanju položaja socijalno isključenih grupa u Bosni i Hercegovini, a izrada i usvajanje strateških dokumenata će predstavljati snažnu osnovu za nastavak saradnje vladinog i nevladinog sektora angažovanog na prevenciji i suzbijanju socijalnog isključivanja.