Ustanova za zaštitu ljudskih prava 'Independent' iz Zenice, je krajem 2006. u saradnji sa partnerima 'Biro za ljudska prava' (Tuzla) i 'Inicijava 21' (Tuzla) započela realizaciju projekta 'Živjeti u savršenom svijetu ljudskih prava’. Opći cilj projekta bio je unapređenje kvaliteta programa obuke i obrazovanja o ljudskim pravima u BiH. To je u osnovi dugoročni program obuke sa snažno izraženom komponentom učenja na daljinu. U toku 16 mjeseci naizmjenično se odvijalo učenje na daljinu (kombinovano sa radom u lokalnoj zajednici) i seminari.

Odredbe o obrazovanju o ljudskim pravima su uključene u mnoge međunarodne instrumente. Prema ovim instrumentima, obrazovanje o ljudskim pravima se može definisati kao 'obrazovanje, obuka/trening i informisanje čija je svrha izgradnja univerzalne kulture ljudskih prava kroz razmjenu znanja, sticanje vještina i formiranje stavova o: - značaju poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda - punom razvoju ljudske ličnosti i osjećaja njenog dostojanstva; - promociji razumijevanja, tolerancije, ravnopravnosti spolova i prijateljstva među svim narodima, starosjediocima i rasnim, te nacionalnim, etničkim, vjerskim i jezičnim grupama; - omogućavanju da sve osobe efektivno učestvuju u slobodnom i demokratskom društvu kojim upravlja vladavina prava - izgradnji i održanju mira - promociji održivog razvoja usmjerenog na ljudska bića i socijalnu pravdu. Same konvencije i njihovi mehanizmi praćenja nisu dovoljni za promociju ljudskih prava, prevenciju nasilja i zloupotrebe, niti za odgovor na novonastale situacije i izazove. Svrha obrazovanja o ljudskim pravima je razvoj shvatanja naše zajedničke odgovornosti da učinimo ljudska prava realnim u svakoj zajednici i društvu u cjelini.

Projekat 'Živjeti u savršenom svijetu ljudskih prava’ za opći cilj je imao unapređenje kvaliteta programa obuke/treninga i obrazovanja o ljudskim pravima u BiH, te konsolidovanje i dalji doprinos različitim programima u oblasti ljudskih prava. Ovaj projekat je kroz planirani (napredni) program obuke omogućio korisnicima da unaprijede svoje vještine, znanje i sposobnosti, zahvaljujući kojima će oni postati kompetentniji da planiraju, pripreme, organizuju i ocijene vlastite programe obuke u oblasti ljudskih prava. Implementirajući naučene tehnike učesnici u projektu će biti u mogućnosti da osiguraju održiv i dugotrajan rad NVO-a / institucija u kojima su angažovani, i uspjeh njihovih vlastitih projekata. Isto tako, učesnici u projektu će biti obučeni da na najboji način prezentiraju svoj rad i da postignu dobre rezultate u regrutovanju novih aktivista