Kako bi dao svoj doprinos unapređenju rada u ovoj oblasti, Biro za ljudska prava Tuzla, utiče na izgradnju sistema maloljetničkog pravosuđa u BiH kroz razne projektne aktivnosti od 2006. godine. Ovo djelovanje je uključivalo širok dijapazon aktivnosti poput istraživanja, edukacije profesionalaca, prevencije, zagovaranja za donošenje pozitivnih zakonskih propisa iz ove oblasti, podrška i kampanja za otvaranje novih institucija (Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona), tehnička i logistička podrška za usvajanje lokalnih akcionih planova u 8 lokalnih zajednica u BiH, učešće u radu Koordinacionog tijela za praćenje realizacije državne Strategije protiv maloljetničkog prestupništva 2006-2010, istraživanje i analiza koncepta restorativne pravde u maloljetničkom pravosuđu u zemljama okruženja (Hrvatska, Srbija, Crna Gora), razmjena dobre prakse sa profesionalcima iz regiona i njihova iskustva u uspostavi maloljetničkog pravosuđa i donošenja zakona i podzakonskih akata.

Osnovni cilj ovog programa i načina rada je da podstakne aktivnosti izvršnih i zakonodavnih vlasti u BiH koje će omogućiti da se spirala progresivnih promjena započeta promjenama vrijednosno-konceptualnog, pravnog i organizacionog okvira nastavi unapređenjem kvaliteta donošenja odluka u svim ključnim fazama prakse maloljetničkog pravosuđa u BiH. Pravosuđe po mjeri djetetea predstavlja neophodan korak u ostvarivanju, unapređenju i zaštiti prava djeteta u BiH. Ostvarivanje pravosuđa po mjeri djeteta podrazumijeva pravosuđe prilagođeno na način da bude primjerenije djetetu i efikasne postupke dostupne djeci da, kada dođu u kontakt sa pravosudnim sistemom, bilo kao svjedoci, žrtve ili kao učinioci krivičnih djela budu u mogućnosti na adekvatan način zaštite svoja prava i interese. Prilagođavanje pravosuđa da bude primejrenije djeci u BiH dio je i Agende Evropske unije o pravima djeteta i predstavlja jedan od najvažnijih standarda u oblasti prava djeteta. Brojni međunarodni i nacionalni dokumenti i propisi obavezuju državu, njezine institucije i pojedince na pružanje posebne zaštite djece u sukobu sa zakonom. Maloljetničko prestupništvo kao oblik društveno neprihvatljivog ponašanja je aktuelna društveno negativna pojava koja nameće potrebu za većim angažmanom zajednice u rješavanju niza problema. Kriminalitet maloljetnika predstavlja objektivno veći društveni problem od kriminaliteta punoljetnih lica. Ovo iz razloga što je kod većeg broja maloljetnih izvršilaca krivičnih djela izostala blagovremena i adekvatna društvena reakcija. Politika suzbijanja maloljetničkog kriminaliteta u savremenim uslovima se sve više orijentiše na razvoj društvene prevencije. Na tom planu se nastoji da se koncipiraju svrsishodne mjere i da se u realizaciju ovih mjera uključi što širi krug društvenih institucija i subjekata. Težište novog seta propisa o djeci u sukobu sa zakonom u Bosni i Hercegovini leži na alternativnim mjerama koji predstavljaju dio savremenog koncepta za suzbijanje maloljetničkog kriminaliteta i način da se pronađu humanija rješenja na usmjeravanju djece u sukobu sa zakonom ka socijalno prihvatljivom načinu života. S obzirom da su alternativni modeli postupanja prema maloljetnim prestupnicima postali danas prioritet u tretmanu ove kategorije djece nadamo se da ćemo ovim programom unaprijediti oblast maloljetničkog pravosuđa u Bosni i Hercegovini kao i mjere socijalne reakcije na prestupništvo mladih.