Biro za ljudska prava Tuzla u oktobru 2006. započeo je realizaciju projekta pod nazivom „Smanjimo kriminalitet mijenjajući stavove“ koji finansira Evropska unija, odnosno Delegacija Evropske komisije u Bosni i Hercegovini kroz program „Evropska inicijativa za demokratiju i ljudska prava“. Projekat je trajao 18 mjeseci i imao je za cilj da doprinese sistemskom rješavanju problema maloljetničke delikvencije u BIH i stvaranju uslova da se zajednica u što većoj mjeri bavi djecom koja su pod rizikom. Aktivnosti koje se se realizovale u tom periodu su na tragu višegodišnjeg programskog opredjeljenja Biroa za ljudska o edukaciji profesionalnih grupa o međunarodnim standardima ljudskih prava. Tokom proteklih 10 godina Biro je intenzivno radio na jačanju kapaciteta sudija i tužilaca u oba BiH entiteta a i u regionu.

Ciljne grupe u okviru navedenog projekta bile su: 

  • Profesionalne grupe – sudije, tužioci, policajaci, socijalni radnici iz Centara za socijalni rad, novinari sa TK koji se bave maloljetničkom delikvencijom tokom svog svakodnevnog posla;
  • Studenti psihologije, pedagogije, socijalnog rada i žurnalistike sa tuzlanskog Univerziteta;
  • Učenici od 5 do 8 razreda iz 10 osnovnih škola iz TK;
  • Roditelji i stručni radnici u školama koji rade sa djecom (učitelji, nastavnici, profesori, pedagozi). 

Projekat se odvijao u više faza: 

  1. Terensko istraživanje u TK o stanju maloljetničke delinkvencije i izrada analize;
  2. Edukativni seminari sa profesionalnim grupama o međunarodnim standardima na polju maloljentičke delikvencije i dobroj praksi drugih zemalja, komunikacijskim vještinama i kreativnom rješavanju konflikta;
  3. Fokus grupe sa učenicima, roditeljima, nastavnicima i stručnjacima u školama u cilju prevencije maloljentičkog prestupništva;
  4. Formiranje multidisplinarnog tima na području TK koji će se baviti rješavanjem problema maloljetničke delinkvencije i izrada starteškog plana djelovanja. 

Neophodnost rješavanja problema maloljetničke delikvencije u BiH, aktuelizacija i podrška aktivnostima koje se dešavaju na državnom planu (Plan akcije za Strategiju maloljetničkog pravosuđa na državnom nivou je usvojen 28. jula 2006, od strane Vijeća, kao i izrada nacta Zakona o maloljetnim učiniocima krivičnih djela), te važnost uključivanja svih aktera u kvaliteniju i sveobuhvatniju zaštitu djece pod rizikom su samo neki od razloga da se Biro za ljudska prava Tuzla odlučio za ovakav vid aktivnosti u Tuzlasnkom kantonu.