U decembru 2010. godine Biro za ljudska prava Tuzla je započeo sa realizacijom projekta „Restorativna pravda za maloljetnike u BiH – ublažavanje posljedica maloljetničkog kriminaliteta“ u okviru EIDHR programa Evropske unije. Projekat Biro za ljudska prava Tuzla implementira u partnerstvu sa UG „ToPeeR“ Doboj. Projekat će trajati 24 mjeseca, a prvenstveno će biti provođen u opštinama Gračanica, Srebrenik, Kalesija i Doboj.

Svrha projekta: Doprinijeti uspostavi sistema maloljetničkog pravosuđa utemeljenog na konceptu restorativne pravde u okviru pravnog sistema i prakse u BiH.

Specifični ciljevi:

 • Afirmirsati model alternativnih mjera u sistemu maloljetničkog pravosuđa pogodan za primjenu u najboljem interesu djeteta;
 • Unaprijediti kvalitet rada, ojačati kapacitete profesionalaca i unaprijediti saradnju među subjektima u sistemu maloljetničkog pravosuđa;
 • Unaprijediti prevenciju, resocijalizaciju i reintegraciju rizičnih skupina djece u lokalnu zajednicu. 

Ciljne grupe: profesionalci (sudije, tužioci, policija, socijalni radnici, profesionalci zaposleni u školama), organizacije civilnog društva, djeca i roditelji, studenti Univerziteta u Tuzli, predstavnici lokalne vlasti i odgovorna entitetska i kantonalna ministarstva.

Očekivani rezultati:

 • Povećana svijest lokalnih vlasti o potrebi odgovarajuće implementacije državne Strategije protiv maloljetničkog prestupništva i predstavljanje koncepta restorativne pravde;
 • Unaprijeđeni kapaciteti profesionalaca u vezi sa primjenom alternativnih mjera za djecu u sukobu sa zakonom;
 • Unaprijeđeni kapaciteti studenata i volontera vezani za primjenu alternativnih mjera za djecu u sukobu sa zakonom;
 • Razvijeni održivi institucionalni mehanizmi saradnje u 4 opštine modela – multidisciplinarni timovi;
 • Djeca u školama i njihovi roditelji su bolje informisani o načinima prevencije maloljetničkog prestupništva u 4 opštine modela.

 Ključne aktivnosti:

 • Izvršiti analizu dobre prakse primjene alternativnih mjera za djecu u sukobu sa zakonom u regionu;
 • Promovisati model restorativne pravde putem medijske kampanje i promo materijala;
 • Educirati profesionalce o konceptu restorativne pravde;
 • Educirati studente o konceptu restorativne pravde i organizovati volonterske programe u saradnji sa Disciplinskim centrom za maloljetnike u Tuzli;
 • Formirati 4 multidisciplinarna tima koji će se baviti problemima maloljetničkog prestupništva u 4 opštine modela;
 • Definisati lokalne akcione planove za multidisciplinarne timove u 4 opštine modela;
 • Zagovarati održivo finansiranje multidisciplinarnih timova u 4 opštine modela;
 • Održati 32 radionice u školama, za djecu i roditelje u 4 opštine modela, u saradnji sa policijom Tuzlanskog kantona i regije Doboj.

 Ovaj projekat predstavlja nastavak i proširenje dugogodišnjeg rada Biroa za ljudska prava na području maloljetničkog pravosuđa.